Kjøpsbetingelser og vilkår

1. Generelt
Selger er: EpoxyGrossisten AS.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt)
På EpoxyGrossisten.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av EpoxyGrossisten AS. For å utføre kjøp på Epoxygrossisten.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. 
Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg

EpoxyGrossisten vil ta betalt for varer med mva.
Alle varer levert av EpoxyGrossisten kan brukes i Norge.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.
Dersom du kontakter EpoxyGrossisten via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du EpoxyGrossisten via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.
2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.
EpoxyGrossisten er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
EpoxyGrossisten vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt.
3. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Ved kjøp av varer fra EpoxyGrossisten ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
4. Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort.
For å tilby deg Klarnas betalingsmåter, kan vi i kassen dele din personlige informasjon i form av kontaktinformasjon og bestille informasjon med Klarna, slik at Klarna kan vurdere om du kan velge betalingsmåter, og tilpasse dem for deg. Dine personlige data som deles behandles i henhold til Klarnas egen databeskyttelsesinformasjon.
5. Levering
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil EpoxyGrossisten gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). EpoxyGrossisten har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig. 
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.
Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside.
6. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).
Ta kontakt med Selger og informer om at du ønsker å benytte angreretten.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

Her kan du laste ned angrerettsskjema.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.
Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldnede vilkår. 
Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.
7. Forsinkelse av leveransen
Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.
Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.
8. Reklamasjon og garanti
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger på ”kontakt oss” gjennom den ordren du ønsker å knytte reklamasjonskrav til.
Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
4. under visse forutsetninger kreve erstatning
5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.
9. Betaling med kort
Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss.
10. Retningslinjer for personvern
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger. Vennligst les våre retningslinjer for personvern
11. Personalisering og profilering
Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos EpoxyGrossisten godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.
Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne cookies, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.
12. Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.
13. Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
14. Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
15. Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på EpoxyGrossisten følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.